İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü

22 Ağustos 2019


Tarihçe ve Yerleşke
AHL yerleşkesi içerisinde bulunan ve 2004 yılında tahsis edilen arsanın, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ile Başmüdürlüğümüz arasında yürütülen ortak çalışmalar sonucu, 27.11.2007 tarihinde Laboratuvar Hizmet Binası olarak temeli atılmıştır. Laboratuvar hizmet binasının toplam kullanım alanı 3024 m2 olup, ihale bedeli toplam 5.170.139 TL’dir.
Hizmet binamızın, 21.11.2008 tarihinde yapılan geçici kabulüne müteakip İstanbul Halkalı, Erenköy ve Bayrampaşa’da bulunan üç Gümrük laboratuvarları 02.03.2009 tarihi itibariyle yeni hizmet binasına taşınmışlardır. Bu tarihten itibaren tüm Laboratuvar faaliyetleri, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü adı altında yeni hizmet binasında sürdürülmektedir.
 
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Gümrük laboratuvarlarının yetki, görev ve sorumlulukları, 31.09.2009 tarihli ve 27392 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren GÜMRÜK LABORATUVARLARININ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Gümrük Laboratuvarlarının uluslar arası standartlara uygun hale getirilmesi ve birbirleriyle eşgüdüm halinde çalışabilmesi için kuruluş görev, çalışma ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. Bu kapsamda, gümrük laboratuvarlarının görevleri şu şekilde belirtilmiştir.
a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanması bakımından eşyanın mahiyetinin ne olduğunu laboratuvar tahlili ile tayin etmek ve gümrük tarife istatistik pozisyonunu tespit etmek,
b) Dış ticaret mevzuatının koyduğu kayıtlar gereği, yasaklama ve kısıtlama hükümlerinin uygulanması bakımlarından eşyanın mahiyetinin ne olduğunu laboratuvar tahlili ile tayin etmek,
c) Araştırma - Geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
ç) Laboratuvarlar arası karşılaştırma deney çalışmalarını yapmak,
d) Müsteşarlığın değişik birimlerince yapılan çalışmalar kapsamında gerekli görülecek tahlil ve incelemeleri yapmak,
e) TSE EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardının gerektirdiği esaslara göre akreditasyon çalışmalarını yapmak.
(2) Gümrük laboratuvarlarında yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesi sürecinde yükümlüye ve tahlil işlemine konu eşyaya ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunması sağlanır, sonuçlar elektronik ortamda ilgili gümrük idaresine iletilir ve güvenli ortamda muhafaza edilir. 
 
İletişim Bilgileri 
Adres: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI,İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü
Yeşilköy Mah. A.H.L cad. No: 7 Bakırköy/İstanbul
Tel: (0212) 465 31 09
465 72 48
Fax: (0212) 465 72 89
E-posta: istanbullab@gtb.gov.tr