İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü

24 Temmuz 2023


 

Binanın Fiziki Konumu:

İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü 3600 m2 kapalı ve 3000 m2 açık alana sahip Bakırköy’deki hizmet binasında İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı olarak 2009’dan bu yana hizmet vermektedir.

Yetki, Görev ve Sorumlulukları:

Gümrük laboratuvarlarının yetki, görev ve sorumlulukları, 31.09.2009 tarihli ve 27392 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Gümrük Laboratuvarlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve birbirleriyle eşgüdüm halinde çalışabilmesi için kuruluş görev, çalışma ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. Bu kapsamda, gümrük laboratuvarlarının görevleri şu şekilde belirtilmiştir:

a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanması bakımından eşyanın mahiyetinin ne olduğunu laboratuvar tahlili ile tayin etmek ve gümrük tarife istatistik pozisyonunu tespit etmek,
b) Dış ticaret mevzuatının koyduğu kayıtlar gereği, yasaklama ve kısıtlama hükümlerinin uygulanması bakımlarından eşyanın mahiyetinin ne olduğunu laboratuvar tahlili ile tayin etmek,
c) Araştırma- Geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
ç) Laboratuvarlar arası karşılaştırma deney çalışmalarını yapmak,
d) Müsteşarlığın değişik birimlerince yapılan çalışmalar kapsamında gerekli görülecek tahlil ve incelemeleri yapmak,
e) “TSE EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler” standardının gerektirdiği esaslara göre akreditasyon çalışmalarını yapmak.

Yapılan Faliyetler:

Müdürlüğümüz; Gıda, Petrol, Tekstil-Kâğıt, Metal, Temel Kimya-Polimer, Ar-Ge, Ürün Güvenliği ve Denetimi teknik birimler; Kalite Yönetimi, Personel ve Yazı İşleri, Bütçe ve Mali İşler ve Numune Kabul’den oluşan idari birimler olmak üzere toplam 11 birimden oluşmaktadır.

Modern ve etkin bir cihaz ve donanıma sahip Laboratuvarımızda; Gümrük Müdürlükleri, Dış Ticaret kapsamında denetim elemanları, mahkemeler ve Bölge Müdürlüğümüz aracılığıyla diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen numuneler incelenmektedir. Eşyaya uygulanacak dış ticaret mevzuatının koyduğu kayıtlar gereği, yasaklama-kısıtlama hükümlerinin uygulanması, gümrük tarife istatistik pozisyonunu belirlemeye yönelik ulusal ve uluslararası kabul görmüş tahlil metotları, kimya literatüründeki yöntemler ve laboratuvarımızda geliştirilmiş yöntemler kullanılarak analizler yapılmaktadır.

Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak ulusal ve uluslararası ölçekte yüksek saygınlığı ifade etmektedir. Akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları içeren raporlar uluslararası kabul görmektedir. Bu durum, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz analiz tekrarları ile yavaşlama riskini ve ilave analiz masraflarını azaltmaktadır.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü, 30.11.2015 tarihinde TÜRKAK tarafından TSE/ISO/IEC 17025:2017 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Gereklilikler” standardına göre akredite edilmiştir. Akredite metot sayısını her yıl ilave ettiği yeni metotlarla arttırmaya devam etmektedir. Ayrıca laboratuvarımız; SNIF-NMR® ve GC-IRMS cihazları ile yapılan döteryum dağılımı ve C13 dağılımı analizlerinde Türkiye’de ilk akredite kurum olma özelliğine sahiptir.

TSE/ISO/IEC 17025:2017 standardına göre laboratuvarımız, oluşabilecek şikâyetlerin alınması, değerlendirilmesi ve karar verilmesine uygun bir prosese sahiptir. Bu doğrultuda, şikâyet süreç planı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

*Şikâyet Değerlendirme Akış Şeması için tıklayınız.

İletişim Bilgileri:
Adres   :
T.C. TİCARET BAKANLIĞI, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Havalimanı Cad. No: 9/2 Bakırköy/İstanbul
Tel        :(0212)465 3109-10
Fax       :(0212)465 7289
E-posta: istanbullab@ticaret.gov.tr