Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü

08 Kasım 2022Tarihçe ve Yerleşke

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Dudullu Caddesi İ.E.T.T. Anadolu Garajı yanı Ataşehir / İSTANBUL adresinde yaklaşık 290.000 m2 alan üzerinde 19.09.1988 tarihinde Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı tasfiye işletme müdürlüğü olarak faaliyete başlamıştır.
Daha sonra 02.03.1998 tarihinde kurulan İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı şube müdürlüğü olarak, genel müdürlüğün 29.11.2011 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlanması nedeniyle Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak yeniden tasfiye işletme müdürlüğü olarak faaliyetine devam etmektedir.
Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü 2001 yılına kadar 5 adet antrepo, 2 adet kaçak eşya ambarı, 1 adet kaçak oto sundurması ve yaklaşık 50.000 m2 lik tır parkı ile hizmet vermekte iken;
2001 yılında antrepo olarak kullanılan 4 adet ambar, tasfiye ambarına dönüştürülmüş, 01.04.2004 tarihinde Sirkeci Perakende satış mağazası, 29.06.2011 tarihinde ise ikinci mağaza olan Erenköy Perakende satış mağazası açılmıştır.
21.02.2011 tarihinde kaçak eşya ambarlarının yetersiz kalması nedeniyle üçüncü kaçak eşya ambarı, Geçici depolama hizmetlerinin Tasfiye İşletme Müdürlükleri tarafından verilecek olması nedeniyle de 05.10.2009 tarihinde 4 nolu geçici depolama yeri ve 01.04.2011 tarihinde ise 3 nolu geçici depolama yeri faaliyete geçirilerek hizmet vermeye devam etmiştir.
02.01.2012 tarihinde Perakende Satış İşletme Müdürlüğünün kurulması ile bünyesinde bulunan 2 adet perakende mağazası ile 2 adet tasfiye ambarını bu müdürlüğe devretmiştir.
Halen Dudullu Caddesi İ.E.T.T. Anadolu garajı Yanı Ataşehir/ İSTANBUL adresinde faaliyetine devam eden Müdürlüğün 1 adet tasfiye ambarı, 3 adet kaçak eşya ambarı, 2 adet geçici depolama yeri ve yaklaşık 90.000 m2 lik tır parkı mevcuttur.

Yetki Görev ve Sorumluluklar

a) 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre tasfiye edilecek hale gelen eşyanın tasfiyesi,
b) Gümrük denetimine tabi her türlü eşya ile kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan eşya ve araç için gümrüklü yer ve sahalarda veya diğer yerlerde geçici depolama yerleri, antrepolar işletilmesi,
c) Aynı sahada bulunan Erenköy Gümrük Müdürlüğünün denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetleri yürütülmesi.
d) Tasfiyelik hale gelen eşya için gerekli hallerde izin veya rapor alınması,
e) Perakende satılacak eşya için perakende satış karan alarak Bölge Müdürlüğünün onayına sunulması,
f) 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tahsili gereken vergi, resim harç ve para cezalan gibi amme alacaklarının tahsili amacıyla gümrük yükümlüsünden haczedilen menkul mallarla ilgili işlemlerin yapılması,
g) Satışa sunulup alıcısı çıkmayan veya piyasaya satışında sakınca görülen eşyanın kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsisine ilişkin işlemlerinin yürütülmesi.
h) Ambarlarda imhalık hale gelen eşyanın imhası,
ı) Tasfiyelik hale gelen eşyalarla ilgili olarak, eşya sahiplerinin yeniden ihraç amaçlı satış veya bir rejim beyanında bulunmaya yönelik taleplerine ilişkin işlemlerin gümrük müdürlükleri ile koordineli olarak yürütülmesi,
i) Ambarlarda tasfiyelik hale gelmemiş eşyadan bekletilemeyecek nitelikte olanların gerekli işleminin yapılması için Gümrük Müdürlüğüne bildirilmesi,
j) Döner sermaye kaynaklı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılması

İletişim Bilgileri
Adres          : Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir / İSTANBUL
Telefon       : 0 216 364 36 80-82 (3 hat)
Sekreterlik : 0 216 364 29 01
Faks            : 0 216 364 29 06
E-Posta       : tasiserenkoy@ticaret.gov.tr