Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü

22 Şubat 2024Tarihçe ve Yerleşke

24.05.1984 tarihinde yürürlüğe giren 3007 sayılı Kanunla kurulan Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü Bakanlık Makamının 01.12.1985 tarihli Olurları ile kurulmuş ve 01.07.1986 tarihinde fiilen hizmete başlamıştır. Bakanlık Makamının 19.11.1997 tarihli Olurları uyarınca Bölge düzeyinde teşkilatlandırılan Döner Sermayeli İşletmeleri, 26.02.1998 tarihli 34 No.lu Onayı ile 01.03.1998 tarihinde İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü kurulmuş olup, buna bağlı İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü 02.03.1998 tarihinde faaliyetine başlamıştır.

Bilindiği üzere; 08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03.06.2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız kurulmuştur. 22.11.2011 tarih ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ile bunlara bağlı Gümrük Müdürlükleri, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri, Tasfiye İşletme Müdürlükleri, Laboratuar Müdürlükleri ve Personel Müdürlükleri şeklinde Bakanlığımız taşra teşkilatının örgütlenmesine ilişkin kararname 22.12.2011 tarihli 28150 sayılı Remi Gazetede yayımlanmış ve İstanbul Tasfiye İşletme Müdürlüğü yerine 23.12.2011 tarihi itibariyle Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü faaliyetine başlamıştır.

Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresinde 25.000 m² alan üzerinde bulunan İdari Hizmet binasında Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü ve Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü ile birlikte faaliyetini sürdürmektedir.

İhaleli satışlar, saha içerisinde bulunan 200 kişilik salonumuzda yapılmaktadır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Gümrük Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre tasfiye edilecek hale gelen eşyanın, ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler uyarınca tasfiyesi (ihaleli satış, yeniden ihraç amaçlı satış, imha, tahsis) kaçak ve kaçak zannı ile yakalanan eşya ile yolcu beraberi eşya için sundurmalar, antrepolar, ambarlar ve açık sahalar işletilmesi, geçici depolanan eşya için sundurmalar, antrepolar, ambarlar ve açık sahalar açılması ve işletilmesi, Gümrük laboratuvarlarının her türlü araç, gereç, yazılım, donanım, bakım-onarım ve eğitim giderlerini, sarf ve işletme malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması hizmetleri yerine getirilmektedir.

İletişim Bilgileri
Adres     : Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No:1 Bakırköy/İSTANBUL
Telefon   : 0212 465 80 22, 465 65 93
Faks       : 0212 465 80 26
E-Posta  : tasisistanbulsube@ticaret.gov.tr