Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgesi Kartı Başvuruları ve Ücretleri

11 Kasım 2020

Dış  Hatlara  Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkındaki 5/1806 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip 18 Kasım 1961 tarihli ve 10961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yönetmelik ve bahsi geçen Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan 08/05/2014 tarihli, 2014/1 sayılı Genelge ile 04/10/1991 tarihli, 1991/223 sayılı Genelge uyarınca milli emniyetimizi ve gümrük hatlarımızın korunması, gemilere giriş-çıkışın disiplin altına alınması amacıyla yabancı limanlara sefer yapan milli gemilerimizle limanlarımıza gelen yabancı bayraklı gemilere iş gereği veya başka geçerli sebeplerle girip çıkmak isteyen ilgililerin anılan yönetmeliğin 2 ila 10'uncu maddeleri gereği senelik ve geçici izin belgeleri almaları zorunluluğu bulunmaktadır.
            Bu nedenle giriş kartı müracaatı yapmak isteyen firmaların başvuru yaparken dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

         a) Vizeleme işlemleri; 2020 yılında firmalara verilen yeni kartların (işten çıkarılan personele ait kartlarda dahil) Bölge Müdürlüğümüze teslimini müteakip vizeleme işlemi yapılacak olup, ilgili firmanın eksik kart ibraz etmesi halinde başvuruları reddolunacaktır.
          b) 2020 yıllında Ticaret Bakanlığı kurumsal kimlik tasarımı uyarınca yeni nesil kartlar basıldığından  2019 ve öncesi   verilen kartların vizeleme işlemi yapılmayacak olup yeni kart başvurusu yapılması gerekmektedir.
          c)Giriş Kartı müracaatları Mülki İdare Amirliğinden havale alındıktan sonra Bölge Müdürlüğümüze yapılacak olup, havale alınmayan dosyalar işleme alınmayacaktır.

* Başvuru evrakları, 01/12/2020 -31/12/2020 tarihleri arasında Bölge Müdürlüğümüze teslim edilecektir.
* 02/01/2021 -31/01/2021 tarihleri arasında ise Bölge Müdürlüğümüzce vizeleme (bandrol) işlemi yapılacaktır.

DAHA ÖNCE KART BAŞVURUSU YAPMIŞ FİRMALAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
Yeni Kart İçin Gerekli Belgeler
FİRMA İÇİN:
*Faaliyet Belgesi( Yeni Tarihli)
PERSONEL İÇİN:
*SGK Bildirimi (Son 2 aylık)
*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* İkametgâh Belgesi (Geçerli Tarihli)
* 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Arka yüzüne TC ve Firma adıyla)
 
Vizeleme için Gerekli Belgeler
FİRMA İÇİN:
*Faaliyet Belgesi( Yeni Tarihli)
PERSONEL İÇİN:
*SGK Bildirimi (Son 2 aylık)
İLK DEFA KART BAŞVURUSU YAPACAK FİRMALAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
FİRMA İÇİN:
*Ticaret Sicil Gazetesi (Faaliyet alanını gösterir kısım mutlaka olacaktır.)
*Faaliyet Belgesi (Yeni tarihli)
*Vergi Levhası
*Vekâletname
*İmza Sirküleri
 
PERSONEL İÇİN:
*SGK Bildirimi (Son 2 Aylık)
*İkametgâh Belgesi aslı (Geçerli Tarihli)
*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
*2 adet Vesikalık fotoğraf (Arka yüzüne TC ve Firma adıyla)

Bölge Müdürlüğümüzce firmalara verilen Dış Hatlara Sefer yapan Gemilere Giriş Çıkış Belgesi 2021 yılı Ücretleri;

Vizeleme İşlemlerinde Bandrol İşlemi (Bandrol başına) :  5.50 TL (Beş lira elli kuruş)        (KDV Dahildir)

Yeni Kart İşlemlerinde yeni kart işlemi (Kart başına) :     17 TL  (Onyedi lira)             (KDV Dahildir)

olarak belirlenmiştir.
 
Not: Ücretler firma adına Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü veznesine veya aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılacak olup alınan makbuz ile Bölge Müdürlüğümüzden kartların teslim alınması gerekmektedir.

 
Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgesi Hesap Numarası;
Ticaret Bakanlığı
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü
Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü
Ziraat Bankası ANKARA Kamu Kurumsal Şubesi
Hesap No: 13517898-5170
İban: TR650001001745135178985170